Všeobecné obchodné podmienky partnerského programu

Tieto podmienky sa vzťahujú ku všetkým značkám spadajúcim pod spoločnosť Webglobe, a.s.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Pravidlá Partnerského programu (ďalej len Pravidlá) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán – spoločnosti Webglobe, a.s. ako Poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“) a fyzickej alebo právnickej osoby ako Partnera (ďalej len „Partner“) pre partnerský systém prevádzkovaný Poskytovateľom na internetovej stránke https://webglobe.sk/partner.

1.2. Zmluvné strany vstupujú do zmluvného vzťahu, ktorý sa týka:

  • sprostredkovania registrácie doménových mien druhej a vyššej úrovne v sieti internet v centrálnych registroch doménových mien (a ďalších služieb týkajúcich sa doménových mien)

  • poskytovania webhostingových služieb

  • poskytovania služieb elektronickej pošty

  • poskytovanie cloudových služieb

  • poskytovania iných súvisiacich služieb zo strany Poskytovateľa pre Partnera.

Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.3.2023. Týmto dňom sa rušia predchádzajúce Pravidlá.

2. UZATVORENIE ZMLUVY

2.1. Registráciou do partnerského systému na https://webglobe.sk/partner Partner akceptuje tieto Pravidlá a Obchodné podmienky Poskytovateľa, zverejnené na https://www.webglobe.sk/podmienky . Registračný formulár obsahuje fakturačné, poštové a kontaktné údaje Partnera, ktorý zodpovedá za ich správne vyplnenie. Po úspešnej registrácii a aktivácii je nové partnerské konto pripravené na používanie.

2.2. Po prihlásení sa do svojho konta na https://webglobe.sk/partner Partner vyplní objednávku v elektronickej forme. Objednávka obsahuje špecifikáciu požadovaných služieb. Údaje uvedené Partnerom v objednávke sú Poskytovateľom považované za správne.

3. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

3.1. Virtuálny provider (virtual) – Partner od Poskytovateľa nakupuje webhostingové služby so zľavou oproti cenám uvedeným v cenníku Poskytovateľa na webglobe.sk. Tieto webhostingové služby sám využíva a/alebo ich poskytuje ďalej svojim klientom (koncový zákazník Partnera). Výška zľavy závisí od obratu Partnera, tvoreného webhostingovými a cloudovými službami, presné podmienky sú uvedené na stránke www.https://webglobe.sk/partner. Do obratu sa počíta cenníková cena služby uvedená v cenníku Poskytovateľa na webglobe.sk.

3.2. Zľava sa priznáva pri objednávke domén, webhostingových a cloudových služieb ponúkaných na https://webglobe.sk/partner. Nevzťahuje sa na iné webhostingové a serverhostingové služby Poskytovateľa, ani doplnkové služby Poskytovateľa, ani individuálne dohodnuté webhostingové služby.

3.3. Vo vzťahu k svojim klientom vystupuje Partner ako poskytovateľ služieb.

3.4. Podpora a riešenie problémov pri registrácii domén a poskytovaní webhostingových služieb prebieha vždy v nasledujúcom smere: Poskytovateľ ↔ Partner ↔ Klient . Ak Partnerov klient kontaktuje priamo Poskytovateľa, je mu poskytnutý kontakt na Partnera, ktorý je povinný klientov problém riešiť. V prípade, že riešenie klientovho problému presahuje možnosti alebo schopnosti Partnera, obráti sa Partner na Poskytovateľa, ktorý mu poskytne potrebnú pomoc.

4. REGISTRÁCIA DOMÉN, PREDLŽOVANIE REGISTRÁCIE A WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY

4.1. Registrácia domén, predlžovanie registrácie a webhostingové služby sa riadia Obchodnými podmienkami Poskytovateľa uvedenými na https://www.webglobe.sk/podmienky . Partner je povinný sa s týmito podmienkami oboznámiť.

4.2. Pravidlá registrácie jednotlivých domén najvyššej úrovne (TLD) sú rôzne a Poskytovateľ si môže od Partnera vyžiadať dodatočné informácie alebo podklady vyžadované registrátorom príslušnej TLD. V záujme úspešnej registrácie domény musí Partner v čo najkratšom čase požadované informácie vyžiadať od svojho zákazníka a dodať ich Poskytovateľovi.

4. 3. Partner berie na vedomie, že pravidlá konkrétnej TLD sa môžu v čase meniť. Zmeny musí akceptovať alebo dotknuté domény zrušiť (ak sú v rozpore s novými pravidlami). Poskytovateľ ho o zmenách informuje na stránke https://webglobe.sk/partner alebo emailom.

5. CENY A SPÔSOB PLATBY

5.1. Cenník Poskytovateľa je zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Cenník po aplikácii partnerskej zľavy má Partner dostupný po prihlásení sa na https://webglobe.sk/partner

5.2. Poskytovateľ poplatok za registráciu a/alebo webhosting účtuje predfaktúrou so splatnosťou do 14 dní od vystavenia. Partner berie na vedomie, že dátum splatnosti predfaktúry za registráciu domény nemusí spadať do obdobia pred koncom registračného obdobia domény, najmä v prípade úpravy predfaktúry alebo zlučovania predfaktúr. Partner by mal vykonať úhradu tak, aby bola jeho platba pripísaná na účet Poskytovateľa pred koncom registračného obdobia domény, v prípade neskoršej úhrady Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť domény.

5.3. Predfaktúra je v elektronickej forme zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu Partnera, Partner má právo požiadať o jej papierovú verziu, zaslanie je spoplatnené podľa cenníka Poskytovateľa. Partner je povinný pri úhrade dodržať variabilný symbol uvedený na predfaktúre V prípade neuvedenia variabilného symbolu Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté problémy a prípadné dodatočné náklady súvisiace s oneskoreným odvedením registračného poplatku znáša Partner. Partner je taktiež povinný uhradiť plnú sumu uvedenú na predfaktúre, v opačnom prípade Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté problémy.

5.4. V prípade, že je vystavená predfaktúra za webhostingové služby viac ako 2 mesiace po dátume splatnosti a Partner ju napriek opakovanej výzve neuhradí, Poskytovateľ má právo zmazať zo svojho servera všetky dáta týkajúce sa predmetnej webhostingovej služby.

5.5. Poskytovateľ umožní Partnerovi zlúčenie viacerých vystavených predfaktúr tak, aby Partner mohol vykonať ich úhradu jednou platbou s jedným variabilným symbolom. Ak mu to umožňujú okolnosti, Partner by mal túto možnosť zlučovania predfaktúr využívať.

5.6. Platbu je možné vykonať prevodom na účet Poskytovateľa, priamym vkladom na účet poskytovateľa, kreditnou kartou, PayPal-om.

5.7. Pre zjednodušenie platieb a možnosť automatického predlžovania domén môže Partner využiť aj kreditný účet. Kredit môže následne využívať na automatickú aj manuálnu úhradu všetkých vystavených predfaktúr vo svojom partnerskom účte.

6. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA

6.1. Služby objednané u Poskytovateľa je Partner povinný poskytovať svojim klientom tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k poškodeniu dobrého mena Poskytovateľa.

6.2. Partner je povinný pravidelne kontrolovať zoznam domén vo svojej správe (zoznam klientov) a udržiavať ho aktuálny.

6.3. V prípade, že Partner, alebo jeho klient, už nemá ďalej záujem o využívanie niektorej z objednaných služieb, je Partner povinný o tom okamžite oboznámiť Poskytovateľa.

6.4. Ak Partner žiada o ukončenie poskytovania niektorej z objednaných služieb, je povinný presne špecifikovať termín ukončenia poskytovania služby. V opačnom prípade Poskytovateľ ukončí poskytovanie služieb po skončení predplateného obdobia služby, po overení Partnerovej žiadosti.

6.5. Partner je povinný udržiavať svoje kontaktné, fakturačné a poštové údaje uvedené vo svojom partnerskom konte na https://webglobe.sk/partnersprávne a aktuálne.

6.6. Partner je povinný zabezpečiť prístupové údaje k svojmu partnerskému kontu tak, aby nemohlo dôjsť k ich odcudzeniu a/alebo zneužitiu. Poskytovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za následky spôsobené nevhodným zabezpečením prístupových údajov Partnera.

6.7. Partner je povinný zabezpečiť využívanie objednaných služieb v súlade s bodom 12. Obchodných podmienok Poskytovateľa ( https://www.webglobe.sk/podmienky).

6.8. Partner nesmie požadovať od svojho klienta, aby priamo komunikoval s Poskytovateľom.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

7.1. Na základe registrácie Partnera na stránke Poskytovateľa, umožní Poskytovateľ Partnerovi využívanie partnerského programu a s tým spojených služieb a výhod.

7.2. Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať partnerský systém v stave umožňujúcom jeho využívanie Partnerom a postupne rozširovať a dopĺňať poskytovanú funkcionalitu.

7.3. Všetky požiadavky, týkajúce sa domén na účte Partnera a služieb k nim naviazaných, Poskytovateľ vykoná až po ich overení u Partnera. V prípade zaslania overenej požiadavky priamo z účtu Partnera na https://webglobe.sk/partnersa ďalšie overenie nevyžaduje a požiadavku Poskytovateľ považuje za autorizovanú Partnerom.

7.4. V prípade, že klient Partnera požiada Poskytovateľa o presun jeho domény alebo služby pod správu iného Partnera (alebo priamo pod správu Poskytovateľa), Poskytovateľ overí túto požiadavku u Partnera, ktorý má doménu alebo službu v danom momente na účte. Bez súhlasu tohto Partnera nie je Poskytovateľ oprávnený presunúť dáta umiestnené v priestore predmetnej domény, presunúť môže len správu samotnej domény.

7.5. Poskytovateľ nie je oprávnený priamo oslovovať klientov Partnera, alebo komunikovať s klientom Partnera.

7.6. Ak Partner, napriek upozorneniam zo strany Poskytovateľa, opakovane poruší niektoré z ustanovení týchto Pravidiel, Poskytovateľ môže zrušiť registráciu Partnera v partnerskom systéme https://webglobe.sk/partner, ukončiť spoluprácu s Partnerom a ukončiť poskytovanie objednaných služieb.

8. TRVANIE ZMLUVY

8.1. Zmluva nadobúda platnosť registráciou Partnera do partnerského systému a uzatvára sa na dobu neurčitú.

8.2. Obe strany môžu zmluvu vypovedať písomnou formou. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť odo dňa preukázateľného doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

8.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou v prípade, ak Partner hrubo alebo opakovane poruší ustanovenia týchto Pravidiel, predovšetkým bod 6. Alebo ak Poskytovateľ preukázateľne nebude môcť zo závažných dôvodov službu ďalej poskytovať. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Partnerovi.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Podmienky, ktoré nie sú v tejto Zmluve dohodnuté, sa primerane riadia Obchodnými podmienkami Poskytovateľa, ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

9.2. Zmluva môže byť zmenená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, výlučne písomne, formou dodatku, očíslovaného podľa poradia.